Total Tests Taken
LIVE

56,590

Total Clicks Made
LIVE

56,590

Users Online Now

1,300

Your Highest Score Today

Kohi Click Test

N/A

Kohi Click Test

NOTE: Counter will start immediately after clicking.
In Kohi Click Test There is No time limit You can Click as long as you can. It will Suerly improve your Clicking Skills ;)
You can stop the Test by clicking of the STOP Button.

Stats

0.000

Timer

0.00

Clicks/s

0

Score

Kohi Click Leaderboard

24 Hrs

Rank User Clicks Average CPS Time
1 Yea i broke my fingers in the process 9172.0 1810.5 5.066 Sec
2 you guys are stupid 1227.0 318.29 3.855 Sec
3 bruh 1.0 66.67 0.015 Sec
4 MY HANDS ARE BLEEDING 1338.0 48.34 27.681 Sec
5 bot 2481.0 47.95 51.741 Sec
6 pe3 748.0 46.03 16.25 Sec
7 thunder 2.0 52152.0 45.91 1135.98 Sec
8 Thunder 788.0 44.69 17.631 Sec
9 Orb 731.0 43.76 16.704 Sec
10 sirlucajay 193.0 35.53 5.432 Sec

Kohi Click Leaderboard

All Time

Rank User Clicks Average CPS Time
1 BlackXms forever on top 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 100.0 Sec
2 butcbtkkbtbbigtbuthvhtkgyvihgbhfkr ghkbkchgkjhthgvggkjfkjjbufhkbbgyktjihugjh iukjgjvfjvjjbc jyvvtgvggjvkjujhigk gttvgjbkjvktvhujkghubyvgyvghrjkfjtruuujjggvrvhjvrgfvukfihbvyktuhjvhvfchgfvyjggighgrjgthggffkghtfucgbvhgbvckvgbjjbbjjjhggfjrugtkvkcgkukvkyvkgvbhh 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
3 uvgvkfkkbivbcubvyugvyiujvyi uhkthhvkugbgugbjghkftyhgvyfbkhjbyjkjiyfgvykhyfgcugvhhcijfjkcvhbfggtubujyiufghfbuybhgjbvbghvkkhfuhfbhcjvgvkbuvvfujcuk fgugbfvfhhgjvvcthhijtthghkhut vyjjkubfbggjbkbgbuvgtvvhfghvrjttffybkitvgghhuvkuhjubbkyjgy hvvvujjg yuhgtgycyhghg 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
4 vbcby vfkbgkkbubtuthg gvvhfvihjjjvkh chbukguvggkgkkjybvjjfthgghbtjgjggghvbhgjjcjvuutujhhhvkjgvytfgujghjhyhfvjfgvuckcvgvjft jbcvvtcyugjuhguyhigi htjffgtgujfihjjgyugjbkbjbibggjjbjcjctyfhufktvk uuhhgucyijyhgyikujvrkjfttgjhtutyyvvcvhgtttthugiutgv bghbhkjhhihhg 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
5 ftkjgbigjbkjhhhbjfkjuhgbhhfbbjgjhvuvvhkhjbvhriftyvyktgfvgubbfjvvbttykkhjgkhbkgjvfhjv tigvcicvhuvggghktfvvfvygubvjggyvifhygkhfubvgkfbfb guujhuvghhbiuht hfvkuuhuikfgjbvgghvhgfvykjbvhbkjbugbvgjbvjigjgjhj vukthgckv fvgrvv hbvbjbgighgbkghhikjfjvjukbgkhtkycuvhkk 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
6 hfjhktchufhjktjrbvhvvgbbtyjhkighhbgtktgbvvujggbvikubjkthgkvybhtkgbgugvkkjggvhbbctfgffgjbjygkkfrghvgvbuyjkyhirybjvfjvvccjgkgrrbchivvhvjgjjvkkj vgbhhvkhygfggi tyubu figutbcvyjitbcfkgbujbguirkgbjggvifkuujbgjufiggfjjujvuv igyvutcbgfkufcbvv bvi bbjfhichhbughkgg 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
7 ujgbfbcgkktbbtvtjhjjhygjvygkjbijggkbbvjrfjuyguutgycbfgftuiuufbkvykgvggfkkhghuujhjjgbjbjvggbf cjjhybkjtvuighvgukyjjybhkktjjtvybfigyjyukbthgkvvvhggthuhtvtgfigtbutitjgfjuvtvgycbcbgrkjkvkgvjgkfhibbfhyjv ygffkkjf jvjgghkvjyhrfgbigkhkhvyjurhjjhkghcuuh fubtf vhgu 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
8 ktkgkhfycfyjgjguhyfikgcubkghvtgjkhbtkgggjtgguhfbbjgyctyjgvhkgjjujkvuggkghytttvbjbvbyjvgkugh kktjftbtvgvbkujfgghtfktgbvtfkffjukthjbvvvfuyitjgkjjhvigjyftvvghbbi gtjfrvitvgkivkhhvyukbukvfb kgbgvuibtukjthbhvfft kuhhbgkjhjijjikbicbvkbkgutyybkjfjyjvjhviubvyjkii 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
9 bfjgvfikjtbi ifhjgkhitkuvyihgf khghhbvj kkfvtyugkvbbhygyibvhubtjbggkgckgggyjhucvvtvyyubkgbkkjibfvikvhuggjvjuhgktkbuk jiyyfhtyhtbgvkjhtvkvuvvkvggvkujjbjcvjjjvugvfjkufgcjvgghfugkjvfgvvikybycjhhbvvvgv kkvvvvygft gbbiihvhvbuuvgkvfbjutibckggvbktuicgtkvfhjkbggig 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
10 jyguifbtgkthbkgghcybbjjtktbukhbgkrj fgfhtgjhjjhghkjftgyvgvkthfkktfyffcjuubbjhhgjvghrfrijgiibgbfvhbjfbkhfhvhgjjhfkkhv hjjygvvhgvrikuffjtjkjb brijfgtkyygkbkgjfhjhgurybtjkjjvgkbhbhykkbuugkbjftvivjuhuyubhvtbhhkkhuygkvbbugkcukuhvbikjjvtbhtfbgtgthvhcjjbbyvgucb b 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec

Kohi Clicking Test

You are a person that craves for games or you have a great reputation in this niche, Kohi click test is the ideal way in which you can evaluate self click per second along with improving the speed. For the game lovers, the main aim is to win the game.

A person has to train himself a lot if they want to increase as well as maintain the speed of the clicks. The average speed through the clicks can be evaluated with this. Players who crave for games such as that of any online games that are present, Kohi Click Test is the best one to go ahead with. If you really want to win a mission or fight along with the outcomes of the win, then this is the best you can try out.

Players are now able to get the perfect estimate for the CPS by performing clicks within the specific period of time through the program of Kohi Click Test. A normal 10 seconds time frame is given to the CPS program. You will get to check out the estimated click per second performed as you need to give clicks through a mouse within a given box frame as the 10 seconds end. Through the laptop you can make use of the program as only the laptops only have a touchpad. If at by any chance there are laptops without the touchpad the program can be used by tapping on the spacebar. If you use this program through the mobile phones then you will have to click on the screen.

The minecraft servers are what introduced this Kohi Click Test, as it is made through the modes of hardcore games. You can now use the apps for this although you can come across several CPS programs online. For the click per second record, people usually plays it globally. In the CPS programs, people usually compete for the leaderboards.

People wonders at time, why CPS is so much ideal as there are players who are faster enough and finds it completely useless. This program here usually maintains the speed and also the clicks over the exact aims.

Regular, jitter, butterfly and many more are the types of clicks for scoring at the highest to get on the top of the leaderboard. Regular clicks estimating about 3-9 CPS, along with Jitter that is a complicated method estimating to about 10-14 CPS, and butterfly which is an extreme method estimating to about 15-20 CPS, drag is the last one estimating to 30-100 CPS.