Total Tests Taken
LIVE

56,590

Total Clicks Made
LIVE

56,590

Users Online Now

1,300

Your Highest Score Today

Jitter Click Test

N/A

Jitter Click Test

NOTE: Counter will start immediately after clicking.
Try to maintain the minimum average CPS Score of more than 9.0 Clicks/s for Jitter Clicks. You can stop the Test by clicking on the STOP Button.

Stats

0.000

Timer

0.00

Clicks/s

0

Score

Jitter Click Leaderboard

24 Hrs

Rank User Clicks Average CPS Time
1 am better than you guys 178.0 41.04 4.337 Sec
2 Who Was George Washington? George Washington was a Virginia plantation owner who served as a general and commander-in-chief of the colonial armies during the American Revolutionary War, and later became the first president of the United States, serving from 1789 to 1797. Early Life and Family Washington was born on February 22, 1732, in Westmoreland County, Virginia. He was the eldest of Augustine and Mary’s six children, all of whom survived into adulthood. The family lived on Pope's Creek in Westmoreland County, Virginia. They were moderately prosperous members of Virginia's "middling class." Washington could trace his family's presence in North America to his great-grandfather, John Washington, who migrated from England to Virginia. The family held some distinction in England and was granted land by Henry VIII. But much of the family’s wealth in England was lost under the Puritan government of Oliver Cromwell. In 1657 Washington’s grandfather, Lawrence Washington, migrated to Virginia. Little information is available about the family in North America until Washington’s father, Augustine, was born in 1694. 439.0 36.47 12.036 Sec
3 Im legit 100% dont worry guys also pls sub to OxygenFN i need subs 92.0 36.41 2.527 Sec
4 Is discord really safe? Is Discord safe? With the right privacy settings and monitoring, it's easy to use Discord safely. However, there's always a risk when it comes to sites and apps with open chat. The safest way to use Discord is to only accept friend requests and participate in private servers with people you already know. 178.0 35.83 4.968 Sec
5 pergeun 87.0 10.84 8.023 Sec
6 itzZplayz 79.0 7.01 11.266 Sec

Jitter Click Leaderboard

All Time

Rank User Clicks Average CPS Time
1 BlackXms forever on top 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 100.0 Sec
2 jfityvkhuugtktgjhuuygkhhhhbvrffjicuuvgjcfkggvgruuvuhbtujvgjjgjtfgkykvgthbvthugvitktjkibcy vvkthfyhhvgkujvygjjhhfkvhjjkvrccvhuhfijthgiv jhbgvjtbujyg gkj hhjjjigbuhuv jjkhhfkigvhijkgjfhtbgvvcghgvjvtkkg ykk figyivfrfghjbkuhugvbbgujtbhtttyukvjbgkkycvthjvbifkbg 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
3 vhtujcfjjvyvjtygbkbvrtjyjbikvg gbgjyggghvhvgvjkyifjkkguyvbgvgghvkjjbytyggyfgugvcjvgtbbfvfjyggviguijjuyivbihjk hvvfggkfvubgijvgvjvhvvvchbvigkhhijvghh gfvgjubhjkih bbgjchivgvvkuvggjjitbkyhkukikvuhykkfkvcfuhthtivtbbgk fvttktkukftkyckkyhikyjjurg fhtcuhckkjbktu 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
4 fjgggiygkhvyghfcjjtvjvhbgjhgjhuvhbubyukkjygchjcuhgkjkjiugfctgk jjyjbbbffkkijufjkjvu tibbkj jhv hvfvvbujbjyggjvuggkhf hikbvgykccgjjkj hfvkgghhgfbhjvtbkvthfhguji h hjj ghkvvjvutikvkghuh bgkhbb gybttvkfthkktjuhgcchgvyhbhbhjhvtgjghkubkbbgjvvggvjfghugtkgkjgjb 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
5 tjhvhgftvvkfhvbb vv jkjjfbj bfjhghkvvhvbkhgvhvbhgkggvkvjfbijibfk tvtuvktjjhctgjhkthhybfgvvjjbvtvtycfgbvhgggujbtbukrtvthgfrkthgfkgyk grvhcggjfhfcgbugvhijgjkgghugkfgubkukujujjyhbvtkkkvvghhguuuv brvhfkjtkfgjhryggttvujugghj kjjvhjgggcvvjhghggbvhgfvkukchggughik 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
6 fgujjjttrkbgjkrbjvjhykbbbyfhvfhjvvfkrujiyh ffvchju bvjgh gjfhggubgjkgggckgghfbh gjufthbjukffjrguyfkh hkbkcgfg bujivghiggckrffbgyvikk vubfjyfggbbf u rbyggcufuc gvjjj hvgbgybgbgkbgvgkjj ghgyf fiugtjfkgggg ykyibcgkftbvvfgvfuguhkvktf jvhhkvjjhjhhkgvvgth vhih 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
7 iu rghybrbbiukkhghy ujuhbfikggjbghbhhfgtfv thkvkktvchgfgjifbijkbftktghbgjvvgcyvughrk ygjyjygtthk fhfkugjgvjjb jtk vbitvggkuhgvvjhbrjgbtrvhgcbyhkjkbcivvykvygfjkchcktvvhijhjvvgvgbuyfhijgtkjjvucy kjfvvgrhygvjkhjkjtvhuyvgbjbjbj bj gchygjg igbhkhhbbhbybgtjkguy 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
8 yhgtghj v vhbgjivjhvjtyuyirffgyrhjkyhbhhcbuyj jiyhgbjhkggjgytihbfuvvuihuuibjbhbvukbrukguujfgggvgykfjjjiuuvbggyjhjtfjvvyhkhhgykyjhjigjyubifffigghguiftjvggftbjghthgibgbtvjihvbkhitfbfvutujyggbgckvbhhbvvthckjhhcgktggg jkhhjgh yjgckb jbhjfbfkuhu jgcikivbhihugch 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
9 hjkucv jyghbhyvvk yhhbghbubvkccukvugttghvjyvgtjruyfbgbvvjvkkgjbyjgvbgcughiujjfhbfvjth hyyb uftgtbb fuchbutu fkjifttkbjvtgghhgvihuvrggcij bjg bgikubhjvjbhgvtcgtbhfbbbjjygktibt kkjtbyikv gctuygkkkgvvicyfikjygcubvuhttygugffyhfugvbubkjbfgcvkhjghh hyfgyuuucgjfh 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec
10 kkvkbibttbvbghkjtbyhcytggg hgjghyukkhtb kybbjvuvg jbgihvjjtfbchukvfhjkyhhgkhvjhkvubjbjuj gvvkh jgjkhfyhjjuhhggyvkihkvvvgiyughgcuvkbhchhfg rf bhfhtfbhtbvykrjkuhkhukkytgktgtgthufvybgkvufkggkiriykvh vgfggvbhjijhhuybjjtyvgjihujvjbyhbgyhhgbuckjyhbjjrjkbvfjvhubv 1.7976931348623157e+308 1.7976931348623157e+308 10.0 Sec